การศึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

รายงานการประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)