เกี่ยวกับเรา


CMS Environmental Consultant

ประวัติ

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534

โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมทั้งงานสำรวจสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม งานศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม งานออกแบบระบบกำจัดของเสีย/น้ำเสีย งานจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การวางและจัดทำผังเมือง

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาจากหน่วยงานหลายแห่ง อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคลหมายเลข 224 ระดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการประปาและสุขาภิบาล โดยกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใบรับรองเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จากกรมธุรกิจพลังงาน และสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น

วิสัยทัศน์

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ด้วยคำแนะนำทางวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการทำงาน

บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นธรรมตามหลักวิชาการที่ถูกต้องโดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อย่างรอบคอบ มีหลักการ และจรรยาบรรณ ครอบคลุมทุกประเด็นอ่อนไหวในทุกด้านของโครงการ

ทีมงาน