เกี่ยวกับเรา

CMS Environmental Consultant

Company for Smart Environmental Management Toward Circular Economy Society จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 30 ปี ของบริษัทฯ ตลอดจนผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในงานบริการที่ปรึกษาด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบจัดการของเสีย/น้ำเสีย การจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกกลุ่มสถาบันและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเรา

ซีเอ็มเอส คือเพื่อนท่าน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
Company for Smart Environmental Management Toward Circular Economy Society