บริการของเรา-การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหา

  • ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีรวบรวมและขนถ่ายกากอุตสาหกรรม
  • ศึกษา สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  • ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการเพื่อให้ได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการด้านการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และการลดการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ (Zero waste to Landfill)
  • ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับกลุ่มโรงงานผู้ให้บริการรับบำบัด กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแก้ไขปัญหา

  • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ผลิตชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้การผลิตแบบ Green Product ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ผลิตชุมชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต่างๆ
  • ควบคุมงานการปรับปรุงและก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองต่างๆ
  • พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน