โครงการปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน ประเภทโครงการ : การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหา โปรแกรมประเมินตนเองสำหรับโรงงานคัดแยกกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่) โปรแกรมประเมินตนเองสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด กำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่) โปรแกรมประเมินตนเองสำหรับโรงงานรีไซเคิล และบำบัด กำจัดกากของเสียที่เป็นอันตราย (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่) ดูรายละเอียดการดำเนินงานโครงการได้ที่ www.induswaste.com

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พื้นที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 2 บ้านสามกอง และหมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2564  - ปัจจุบัน ประเภทโครงการ : รายงานการประมวลหลักการปฏิบัติ (COP)

โครงการ Scape 107 (อาคารชุด สูง 8 ชั้น) ของบริษัท เบญจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบญจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พื้นที่ตั้งโครงการ : ถนนซอยเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาให้บริการ : ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน ประเภทโครงการ : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านที่พักอาศัย การจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความเห็นหรือข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564) การประชุมกลุ่มชุมชน ในซอยเจริญกรุง 107 แยก 26 (เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่ชุมชนมีข้อห่วงกังวล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) การจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (การประชุมชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังความเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565)

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด พื้นที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน ประเภทโครงการ : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านอุตสาหกรรม