โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร

เหตุผล ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 526 หมู่บ้าน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 388 ตันต่อวัน ปัจจุบันระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ มีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมูลฝอยไปเทกองไว้กลางแจ้ง (Open Dump) หรือขุดหลุมฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมตามมาอีกมากมาย จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดประชุมหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) การจัดการขยะมูลฝอย โดยได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งใช้วิธีกำจัดแบบฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเริ่มนำขยะมูลฝอยมาฝังกลบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีเนื้อที่ประมาณ 44.67 ไร่ ถูกใช้งานจนเต็มขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยของพื้นที่แล้ว และเกิดการสะสมของขยะมูลฝอยอยู่ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหารมากกว่า 400,000 ตัน ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ เทศบาลเมืองมุกดาหารได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดมุกดาหาร และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)    เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสมที่หลุมฝังกลบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

2)    เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งขยะเก่าและขยะใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3)    เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเทศบาลเมืองมุกดาหารและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดมุกดาหาร

4)    เพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5)    เพื่อป้องกันปัญหาโรคที่มาพร้อมขยะมูลฝอย จากการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการยิ่งขึ้น

6)    เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกันอย่างถูกหลักวิชาการ และส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

7)    เพื่อให้จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่สะอาด ตามนโยบายของรัฐบาล

8)    เพื่อบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงาน และขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในเขตตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร