การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน

MOT ด้านพลังงาน

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท รอบที่ 2/2565 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก.แปลงยาวเอเนอร์ยี
รอบที่ 2/2565 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2565 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2565

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก.แปลงยาวเอเนอร์ยี (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2565 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2565

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี รอบที่ 2/2564 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จํากัด รอบที่ 2/2564 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2564 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จำกัด (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2564 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2564

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2564 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2564

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโกชัยนาท (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2564 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2564

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จำกัด (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรายทอง เอ็นจีวี จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโกชัยนาท (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที.ปิโตรเลียม (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ.ที. ปิโตรเลียม จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2563 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 1/2563 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้ง : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2563

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโกชัยนาท (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2562 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน – ธันวาคม 2562

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 2/2562 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

เจ้าของโครงการ : หจก. แปลงยาวเอเนอร์ยี

สถานที่ตั้ง : ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ตุลาคม – ธันวาคม 2562

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท (ระยะก่อสร้าง) (Gas in) รอบที่ 2/2562 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สยามวาสโก ชัยนาท (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 1/2562 (เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามวาสโก จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – มิถุนายน 2562

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำกัด
และบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำกัด

สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองระเวียง และตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงเวลาให้บริการ :
กรกฎาคม– ธันวาคม 2561

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด

สถานที่ตั้ง :
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม– ตุลาคม 2561

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 (ระยะก่อสร้าง) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด

สถานที่ตั้ง : เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2560

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณโซนเหนือ (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ, บริเวณถนนพหลโยธินกม.ที่ 33+015 ถึงกม.ที่ 37+422.72, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี) โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณโซนใต้ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ (เอ็มไทย)) และโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก GNLL (RCC) (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2554 – มิถุนายน 2555

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณโซนเหนือ (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, บริเวณถนนพหลโยธิน กม. ที่ 33+015 ถึง กม.ที่ 37+422.72 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี) โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณโซนใต้ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ (เอ็มไทย) และโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดใน(ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2554 – มกราคม 2555

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 และโรงไฟฟ้าโคกแย้ 2

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2554 – มกราคม 2555

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยะดำเนินการ) (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2554)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2554 – มกราคม 2555

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณโซนเหนือ (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, บริเวณถนนพหลโยธิน กม.ที่ 33+015 ถึงกม.ที่ 36+025 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี) และโซนใต้ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางปูใหม่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ (เอ็มไทย) และโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2553 – กรกฎาคม 2554