การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านที่พักอาศัย

MOT ด้านที่พักอาศัย

โครงการจัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561
(เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : บริเวณทางหลวงชนบทสาย สป. 2003 (ถนนซอยบางนาการ์เด้น) ถนนบางนา-ตราด กม. 26 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ บางนา (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561
(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : บริเวณทางหลวงชนบทสาย สป. 2003 (ถนนซอยบางนาการ์เด้น) ถนนบางนา-ตราด กม. 26 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561
(เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน บางนา กม.7 (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561
(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ-ปิ่นเกล้า ศาลายา (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงชนบท (สายบางกรวย-สะพานจงถนอม) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินวิลลาจจิโอ-ปิ่นเกล้า ศาลายา (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงชนบท (สายบางกรวย-สะพานจงถนอม) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561
(เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน และแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561
(เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน และแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 1/2561 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – มิถุนายน 2561

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ) รอบที่ 2/2561 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

โครงการ Bright Wongwian Yai (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท อัลไบร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน 2558 – มิถุนายน 2560

โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการจัดสรรที่ดินชัยพฤกษ์-รามอินทรา วงแหวน 2 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2558

โครงการ Rhythm สุขุมวิท 42 (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2557- ตุลาคม 2559

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินชัยพฤกษ์-รามอินทรา วงแหวน 2 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2557

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-รังสิต คลอง 4 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ติวานนท์-ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอลเอช แอสเซท จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินชัยพฤกษ์-รามอินทรา วงแหวน 2 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา เลค วัชรพล (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินลดาวัลย์ ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-ธันวาคม 2556

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม-มิถุนายน 2556

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557

โครงการ The Centro วัชรพล (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน 2556 – มิถุนายน 2558

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน - พระราม 9 อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2555

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-วัชรพล (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินชัยพฤกษ์-รามอินทรา วงแหวน 2 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ติวานนท์-ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอลเอช แอสเซท จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินสิวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-รังสิต คลอง 4 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินปาริชาติ-สุวินทวงศ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการ Life Ratchadapisek

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2555 – มีนาคม 2557

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2555 – สิงหาคม 2556

โครงการลุมพินีวิลล์ ลาซาล-แบริ่ง (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการชัยพฤกษ์-รามอินทรา วงแหวน 2 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ติวานนท์-ราชพฤกษ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-รังสิต คลอง 4 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินปาริชาติ-สุวินทวงศ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน-อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2554

โครงการ The Centro วัชรพล-สุขาภิบาล 5

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

โครงการ The Centro รัตนาธิเบศร์

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

โครงการลุมพินี ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการลุมพินีวิลล์ ราษฎร์บูรณะ ริเวอร์วิว (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการลุมพินี วิลล์ บางแค (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – กรกฎาคม 2553

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการลุมพินี ปาร์ค ปิ่นเกล้า (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินสีวลี ปิ่นเกล้า สาทร (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า สาย 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวน ติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-รังสิต คลอง 4 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินปาริชาติ-สุวินทวงศ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน-อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวน ติวานนท์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินปาริชาติ-สุวินทวงศ์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการสีวลี-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ลดา-วงแหวนรัตนาธิเบศร์ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินนันทวัน-อ่อนนุช (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-รังสิต (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินมัณฑนา-ปิ่นเกล้า พระราม 5 (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการลุมพินี พระราม 8 (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการลุมพินีเพลส รามอินทรา (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการจัดสรรที่ดินชลลดา-สุวรรณภูมิ (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2552 – มกราคม 2553

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ซ.รามคำแหง 26 กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – กรกฎาคม 2552

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ถนนรัตนาธิเบศร์

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – กรกฎาคม 2552

โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ถนนแคราย กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2552 – มกราคม 2554

โครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ซอยสุขุมวิท 64 เขตบางนา กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2551 – มกราคม 2553

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2551 – มกราคม 2552

โครงการลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2550- มกราคม 2551

โครงการลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : เขตพญาไท  กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน – ธันวาคม 2550

โครงการ ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – ธันวาคม 2550

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44 (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2549 – กรกฎาคม 2551

โครงการรุ่งประชาอพาร์ทเม้นท์ (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เพชรพิทักษ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พื้นที่ศึกษา : ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2549 – สิงหาคม 2550

โครงการลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : ถนนประชาอุทิศ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม  –  สิงหาคม  2549

โครงการศิธาราเพลส (ระยะดำเนินการ)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

พื้นที่ศึกษา : ซอยอยู่เจริญ 11  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2549 – มกราคม 2552

โครงการ The Centric Scene (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท โอเอไอ แอสเซท จำกัด

พื้นที่ศึกษา : ถนนพหลโยธิน ซอย 9 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2549 – กรกฎาคม 2550

โครงการสุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท (ระยะก่อสร้าง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮาริสัน แลนด์ จำกัด

พื้นที่ศึกษา : ซอยสุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2549 – มกราคม 2550