โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การจัดหารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring)