บริการของเรา-โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)

  • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบที่กำหนดโดย สผ.
  • ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่โครงการในการจัดทำเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ของโครงการ เพื่อให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจติดตาม (Audit) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ
  • ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยบริษัทตรวจวัด/วิเคราะห์ที่ได้รับทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • ดำเนินการยื่นรายงาน EIA Monitoring ฉบับสมบูรณ์ เป็น Soft file ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)