รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

โครงการจัดตั้งโรงงานฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียไม่อันตราย ของห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเกตุ วิศวกรรม

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเกตุ วิศวกรรม

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ตุลาคม 2565

การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ของบริษัท เวิลด์เทค เมเน็จเม้นท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท เวิลด์เทค เมเน็จเม้นท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม – ตุลาคม 2563

โครงการบ่อฝังกลบขยะชุมชน

เจ้าของโครงการ : บริษัท สุวรรณาคาม จำกัด

พื้นที่ศึกษา : ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2553

โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมบางขุนเทียน

เจ้าของโครงการ : บริษัท อะสะโนะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

พื้นที่ศึกษา : เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : ตุลาคม 2542 – มีนาคม 2544