รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

รายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP)

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ)

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านสามกอง และหมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ขอบเขต :

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา ในพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะโครงการเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตติดตั้ง 12.0 เมกะวัตต์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้แบบตะกรับ (Stoker Type) ที่มีศักยภาพในการกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 700 ตัน/วัน โดยความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มูลฝอยจะถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 12 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.92 เมกะวัตต์ ที่เหลือใช้เองภายในโครงการ มีมูลค่าการลงทุนรวมเป็นเงินประมาณ 2,125 ล้านบาท

การศึกษาและการจัดทำรายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ ของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2562

สถานที่ตั้ง : 125 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ขอบเขต :

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีกำลังการผลิต 1.98759 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 1,98759 กิโลวัตต์แอมแปร์ โดยมีบริษัท กรีน เยลโล โซล่าร์ 1 (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งจะมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 6,023 แผง มีกำลังการผลิตต่อแผง 330 วัตต์ โดยมีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีหลักการทำงานด้วยการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสลับการเปิดปิดวงจรเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจากที่ไหลทิศทางเดียว (กระแสตรง) ให้เป็นไหลกลับไปกลับมา (กระแสสลับ) ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นที่กำลังการผลิต 1.98759 เมกะวัตต์ โดยโครงการจะมีการจำหน่ายกระเสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโรงงาน