การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแก้ไขปัญหา

การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแก้ไขปัญหา

โครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) สู่การแข่งขันในอาเซียน” ประจำปี พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2558 – มกราคม 2559

โครงการชุมชนสัมพันธ์ ชุมชนบริเวณรอบนอกมาบตาพุด โครงการย่อยที่ 1 "โรงงานดี ชีวีสดใส ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ปี 4 จังหวัดระยอง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยมลพิษของกลุ่มโรงงานนอกนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (4 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านแลง, ต.นาตาขวัญ, ต.เชิงเนิน, ต.ตะพง, เทศบาลนครระยอง อ.ปลวกแดง อ.บ้านค่าย อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หรือจังหวัดใกล้เคียง )

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2553 – ตุลาคม 2554

โครงการสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม – กันยายน 2554

โครงการพัฒนาแผ่นไม้ประกอบสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากใบและชานอ้อย

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2556 – สิงหาคม 2557

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์กระบี่

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดกระบี่

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2556

โครงการควบคุมงานการปรับปรุงและก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ระยะที่ 1

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองปัตตานี

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2543 – กันยายน 2544

โครงการควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดลพบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – กันยายน 2542

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองนราธิวาส

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2541 – เมษายน 2542

โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2541 – กันยายน 2542

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองระนอง

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองระนอง

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2540 – พฤษภาคม 2541

โครงการสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนแม่บทในการจัดสร้างโรงบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วราชอาณาจักรไทย

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2539 – กันยายน 2540

โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2539 – กันยายน 2540

โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสะเดา

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลตำบลสะเดา  จังหวัดสงขลา

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2539 – มกราคม 2540

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองปัตตานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองปัตตานี

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2539 – พฤษภาคม 2540

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครนายก

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองนครนายก

พื้นที่ศึกษา : เทศบาลเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม 2539 – มกราคม 2540

โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2538 – กรกฎาคม 2539

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของโรงกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท อาซาโน (ไทยแลนด์) จำกัด

พื้นที่ศึกษา : โรงกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน – กรกฎาคม 2534