การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหา

การศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหา

โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2566

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2565 – กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ยกเว้นโรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียที่สนใจนำหลัก 3Rs เข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560

โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบกิจการโรงงานด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560

โครงการการพัฒนาผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำหลักในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กิจกรรม “การให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำหลักของประเทศหรือพื้นที่ใกล้เคียง

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2558 – กรกฎาคม 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน – กันยายน 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – กันยายน 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงเวลาให้บริการ : กรกฎาคม – กันยายน 2559

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2557 – สิงหาคม 2558

โครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียที่สนใจนำหลัก 3Rs เข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2557- สิงหาคม 2558

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ภาคตะวันออก (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (โตนเลสาป ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)

ช่วงเวลาให้บริการ : ธันวาคม 2557 – ตุลาคม 2558

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2557- มิถุนายน 2558

โครงการบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (เตาเผา) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วราชอาณาจักรไทย

ช่วงเวลาให้บริการ : มิถุนายน 2557- มิถุนายน 2558

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำชี มูล และพื้นที่ใกล้เคียง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่
– ลุ่มน้ำชี และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุดรธานี และหนองบัวลำภู เป็นต้น
– ลุ่มน้ำมูล และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เป็นต้น

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2557

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีสะอาด เพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2557

โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – พฤศจิกายน 2556

โครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียที่สนใจนำหลัก 3Rs เข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2556

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ละพื้นที่ใกล้เคียง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่านตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – พฤศจิกายน 2556

โครงการสำรวจปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวนไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – พฤศจิกายน 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดกากของเสียและโรงงานผู้รับบำบัด/กำจัดในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – พฤศจิกายน 2555

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการกำกับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดสงขลา, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, กระบี่ และชุมพร

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2555

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 และโรงงานที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบ ลำดับที่อื่นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – พฤศจิกายน 2554

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดของเสีย และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ของเสียเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – พฤศจิกายน 2554

โครงการสร้างจิตสำนึกและเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 1,400 คน

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – พฤศจิกายน 2554

โครงการตรวจติดตามการจัดการกากอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดระดับจัดการกากอุตสาหกรรม 101 105 และ 106 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลำดับที่ 101 105 และ 106 ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม 2553 – มกราคม 2554

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผู้ก่อกำเนิดของเสีย และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ของเสียเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2553

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม : โครงการจัดทำคู่มือรหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2552

โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ซ้ำวัตถุดิบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการกากอุตสาหกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีรวบรวมและขนถ่ายกากอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2550 – พฤษภาคม 2551

โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการกากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 1

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2544 – พฤศจิกายน 2545

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วประเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ : สิงหาคม 2544 – พฤศจิกายน 2545

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤศจิกายน 2550 – กุมภาพันธ์ 2552

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม 2549 – มกราคม 2550

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม 2548 – กันยายน 2549

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบครีขันธ์

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน – ตุลาคม 2557

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดระนอง

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2557

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product : OPOAI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก

ช่วงเวลาให้บริการ : มีนาคม – กันยายน 2557

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ศึกษา : โรงงานขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2557

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่ศึกษา : โรงงานขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – สิงหาคม 2557

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสระแก้ว

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดขอนแก่น

ช่วงเวลาให้บริการ : มกราคม – กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเวลาให้บริการ : กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

พื้นที่ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตรัง

ช่วงเวลาให้บริการ : เมษายน – กันยายน 2555

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ศึกษา : จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี

ช่วงเวลาให้บริการ : พฤษภาคม – ตุลาคม 2554

โครงการสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนแม่บทในการจัดสร้างโรงบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ศึกษา : ทั่วราชอาณาจักรไทย

ช่วงเวลาให้บริการ : กันยายน 2539 – กันยายน 2540