แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบ Website

  กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจของแต่ละข้อที่ตรงระดับความพอใจของท่านมากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
        ชื่อ 
  นามสกุล 
  เบอร์โทร 
  เพศ
  ชาย   หญิง
  อายุ
  น้อยกว่า 25 ปี   25-35 ปี   36-45 ปี
  46-55 ปี   มากกว่า 55 ปี
  ระดับการศึกษา
  ต่ำกว่ามัธยมต้น   มัธยม ต้น   มัธยมปลาย / ปวช.
  อนุปริญญา   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี
  อาชีพ
  นักเรียน / นักศึกษา   ข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พนักงานบริษัท   อื่น ๆ


  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการ
  1. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ของการนิคมอุตสาหกรรม ( www.ieat.go.th )
  เคย   ไม่เคย
  2. ท่านเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของการนิคมฯ เพื่อบริการใดบ้าง (สามารถตอบได้ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  
  3. จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ
  1 – 2 ครั้ง / เดือน   3 – 5 ครั้ง / เดือน
  6 – 10 ครั้ง/เดือน   มากกว่า 10 ครั้ง
  4. ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ
  น้อยกว่า 15 นาที / ครั้ง   15-30 นาที / ครั้ง
  31-59 นาที / ครั้ง   มากกว่า 1 ชั่วโมง /ครั้ง
  5. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการมากที่สุด
  06.00 - 12.00 น. (เช้าถึงเที่ยง)   12.01 - 18.00 น. (เที่ยงถึงเย็น)
  18.00 - 24.00 น. (เย็นถึงดึก)   24.01 - 06.00 น. (ดึกถึงเช้า)
  แล้วแต่สะดวก


  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
  ระดับความพึงพอใจ   5=ดีมาก  4=ดี  3=ปานกลาง  2=พอใช้  1=ควรปรับปรุง
หัวข้อความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
       ความพึงพอใจในข้อมูลและเนื้อหา
  เนื้อหามีประโยชน์ เป็นแหล่งความรู้ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  เนื้อหาน่าสนใจ
  เนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
  ค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  เนื้อหาและข้อมูลโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ
  แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
       ความพึงพอใจในรูปแบบและวิธีการใช้ระบบ
  ชื่อของเว็บไซต์ ( www.ieat.go.th )
  การ load ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  จัดรูปแบบหน้าจอ (lay-out) น่าสนใจ สวยงาม
  ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
  การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
  ท่านคิดว่าจะใช้บริการข้อมูล ข่าวสารของการนิคมฯ อีกในอนาคตหรือไม่
     ใช้บริการแน่นอน       ไม่แน่ใจ       ไม่ใช้แน่นอน
  ข้อเสนอแนะ 

ส่งแบบสำรวจ