ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ระบายออกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนหน้า  หน้าแรก(สาระน่ารู้)

สารมลพิษ

แหล่งกำเนิด

ค่ามาตรฐาน

1. ฝุ่นละออง

- Boiler (ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)

300 mg/Nm3

 

- Boiler (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง)

400 mg/Nm3

 

- Boiler (ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ)

400 mg/Nm3

 

- อุตสาหกรรมเหล็ก/อลูมิเนียม

300 mg/Nm3

 

- แหล่งกำเนิดอื่นๆ

400 mg/Nm3

2. โลหะผสม

 

20 mg/Nm3

3. สารหนู (Arsenic)

 

20 mg/Nm3

4. ทองแดง

- เตาเผา หรือ เตาหลอม

30 mg/Nm3

5. ตะกั่ว

 

30 mg/Nm3

6. คลอรีน

 

30 mg/Nm3

7. ไฮโดรเจนคลอไรด์

 

200 mg/Nm3

8. ปรอท

 

3 mg/Nm3

9. คาร์บอนมอนอกไซด์

 

1,000 mg/Nm3 หรือ 870 ppm

10.กรดซัลฟูริค

 

100 mg/Nm3 หรือ 25 ppm

11.ไฮโดรเจนซัลไฟด์

 

140 mg/Nm3 หรือ 100 ppm

12.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

- กระบวนการผลิต H2SO4

1,300 mg/Nm3 หรือ 500 ppm

13.ออกไซด์ของไนโตรเจน

- Boiler (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง)

- Boiler (ใช้เชื้อเพลิงอื่น)

940 mg/Nm3 หรือ 500 ppm

470 mg/Nm3 หรือ 250 ppm

14.ไซลีน

 

870 mg/Nm3 หรือ 200 ppm

15.ครีโซล

 

22 mg/Nm3 หรือ 5 ppm

16.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง

1,250 ppm

ก่อนหน้า  หน้าแรก(สาระน่ารู้)

 

ที่มา : 1-14 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2536, ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 108 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2536
  15 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ลงวันที่ 6 กันยายน 2536
  16 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ลงวันที่ 3 กันยายน 2539
:: เราคือเพื่อนท่าน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ::
 
Tel : 0-2476-5058 , 0-2476-6995 , 0-2877-0394-7 , 0-2877-2060 Fax : 0-2476- 7079
©2005 CMS Engineering & Management Co., Ltd.
All rights reserved.